Druhy poistenia

Ako sa rozlišujú a čo obsahujúUzatvorte si PZP

Potrebujete si poistiť vaše vozidlo?

Životné poistenie

Čo všetko patrí pod životné poistenie?

Životné poistenie je právny vzťah medzi životnou poisťovňou a poistencom. Poistená osoba si pomocou životného poistenia poisťuje riziká a udalosti, ktoré môžu nastať podľa presne definovaných zmluvných podmienok. Medzi základné typy poistných udalostí patrí prípad smrti, zdravotné riziká, dožitie sa určitého veku. Ďalšie možnosti sa poisťujú formou pripoistení a vylučujúce okolnosti pre výplatu poistenej sumy sa definujú výnimkami.

Druhy životných poistení

 •  Rizikové životné poistenia - Poisťujú sa hlavne riziká, ktoré môžu nastať počas doby existencie zmluvného vzťahu poistenca.
 •  Kapitálotvorné životné poistenia - Slúžia okrem poistenia rizík hlavne pre tvorbu kapitálu formou sporenia/investovanie.
 •  Kapitálové životné poistenie - poskytuje okrem rizikového životného poistenia i garantovaný výnos po ukončení zmluvného obdobia, alebo pri nastatí poistného prípadu.
 •  Investičné životné poistenie - Pri investičnom životnom poistení sú možné, ale negarantované výnosy v prípade dožitia, alebo nastatí poistného prípadu. Poistená osoba v tomto prípade jenositeľom investičného rizika.
 •  Variabilné a kombinované formy životného poistenia - Rozličné formy životného poistenia, kde sú podmienky, výnosy a pravidlá kombinované a variabilné.
 •  Životným poistením možno ručiť aj do výšky úveru.

Účastníci zmluvného vzťahu

 •  Životná poisťovňa.
 •  Poistenec - je poistená osoba, ktorej život alebo zdravotné riziká sa poisťujú.
 •  Oprávnená osoba - je osoba uvedená v zmluve, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade ukončenia zmluvného vzťahu, alebo poistnom prípade.

Výhody, nevýhody a riziká

Životné poistenie poskytuje jedinečný spôsob pre ochranu nielen života poistenca, ale aj celú rodinu pred nepredvídateľnými situáciami a udalosťami, ktoré môžu neočakávane nastať. V prípade smrti poistenej osoby umožňujú pozostalým uhradiť vzniknuté náklady, alebo zvýšiť životný štandard v prípade dožitia.

Z pohľadu životných poisťovní patrí medzi najviac ziskové produkty. Väčšinou to zapríčiňujú poistenci sami, neznalosťou poistných podmienok, výnimiek alebo predčasného zrušenia zmluvy. V takýchto prípadoch môže poistená osoba stratiť časť alebo celú výšku poistnej sumy.

Častým dôvodom pre predčasné zrušenia životného poistenia sú zle odhadnuté možnosti a schopnosti poistenca odvádzať platby. Preto sa odporúča kvalitné poradenstvo pred uzatvorením životného poistenia, ktoré ušetrí veľa problémov a strát v budúcnosti.

Neživotné poistenie

Je súhrnný názov pre všetky odvetvia poistenia, ktoré nespadajú pod životné poistenie. Patria sem predovšetkým všetky poistenia majetku, ďalej úrazové poistenie osôb a v neposlednom rade aj poistenie zodpovednosti za škodu. Uzavretie niektorých poistení môže byť nariadené zákonom.

Väčšina aspektov neživotných poistení je v mnohých krajinách upravená zákonom o poistnej zmluve; na Slovensku ale taký zákon zatiaľ neexistuje. Jednotlivé odvetvia a skupiny neživotných poistení potom definuje zákon o poisťovníctve.

 •  Poistenie majetku
 •  Zachraňovacie náklady
 •  Poškodenie alebo zničenie veci živelnou udalosťou
 •  Škody spôsobené krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 •  Poistenie technických rizík
 •  Havarijné poistenie
 •  Poistenie zásielok
 •  Poľnohospodárske poistenie
 •  Poistenie finančných strát
 •  Poistenie zodpovednosti za škodu
 •  Náhrada škody
 •  Povinné poistenia zodpovednosti
 •  Dobrovoľné poistenia zodpovednosti
 •  Poistenie osôb
 •  Úrazové poistenie
 •  Poistenie príjmov v čase pracovnej neschopnosti
 •  Cestovné poistenie
 •  Ďalšie odvetvia neživotných poistení
 •  Poistenie záruky
 •  Poistenie úveru
 •  Poistenie právnej ochrany
 •  Poistenie prerušenia prevádzky
 •  Povinné poistenia